Novo u Ponudi

Održavanje Opreme

Redovno i temeljito održavanje i čišćenje akvarijskih pumpi i ostalih akvarijskih uređaja koji su u kontaktu sa vodom/morem produžuje rad uređaja, osigurava optimalan rad te spriječava kvarove i potencijalne probleme.

Važno
Prije svakog rada unutar akvarija obavezno iskopčati sve električne uređaje da bi ste spriječili električni udar. Nikada ne stavljati ruku ili bilo koje druge dijelove tijela u akvarij u i na kojemu su električni uređaji pod naponom.
Svi akvarijski električni uređaji moraju biti propisno spojeni na odgovarajuću električnu mrežu (napon/frekvenciju) te zaštićeni osiguračem. Kabele i utičnice nikada ne stavljajte na pozicije gdje se može kondenzirati vlaga (koristite ventilatore u kabinetima), gdje se može spustiti voda iz akvarija u slučaju prelijevanja ili bilo kojeg drugog događaja gdje se voda može preliti izvan akvarija, nikada ih ne postavljajte blizu ili ispod preljeva(overflowa), ventila, bulkheada, kanisterskih filtera, pumpi i sličnih uređaja koji u slučaju kvara ili ispadanja cijevi mogu usmijeriti mlaz prema električnim instalacijama. Kabeli ne smiju biti nategnuti i linearno iči u utičnice, obavezno kabeli moraju biti prije samog spoja u utičnicu olabavljeni, i pozicionirani niže od utičnica, vlaga i tekućina se može kondenzirati na kabelima i spustiti ravno u utikač/električnu mrežu. Olabavljeni i spušteni kabeli prije samog spoja sa utičnicom sprečavaju tu pojavu.
Ako je moguće koristite ups i slične uređaje koji vam mogu zaštititi električnu opremu u slučajevima udara groma, naglih padova i skokova električnog napona te bilo kakvih promijena uzrokovanih nepravilnom strujnom mrežom. Svi električni uređaji su testirani i namijenjeni za rad na 220V/50 Hz.

Pri upotrebi električnih pumpi te ostalih akvarijskih uređaja koji su u kontaktu sa vodom/morem i gdje je visoki pH te gdje se doziraju razni mineralni aditivi ili koristi tvrda voda bogata mineralima treba obratiti posebnu pažnju na redovito čišćenje i održavanje pomičnih dijelova pumpi te ostalih dijelova u kontaktu sa vodom a koji su bitni za optimalan rad uređaja.
U slučajevima visokog pH ,redovitog doziranja minerala (visoke koncetracije kalcijuma,karbonata,magnezijuma...) te pogotovo u kombinaciji upotrebe Kalkwaser reaktora i Kalcijum reaktora dolazi do taloženja minerala na osovinama i rotorima pumpi. Najveće taloženje se u tim uvijetima događa na mijestima sa povišenom temperaturom a to su mijesta gdje zbog trenja između osovine i rotora dolazi do lokalnog porasta temperature. Taloženje minerala na tim mijestima uzrokuje otežan rad tih uređaja, porast temperature, potrošnju veće količine wati od dopuštenog i na kraju do kvarova i izgaranja pumpi u najgorem slučaju. Nikada ne dozirajte kalkwaser direktno na ulaze ostalih pumpi filtera, nikada ne postavljajte izlaz iz kalkwaser reaktora u neposrednu blizinu kalcijum reaktora, vrlo visoki pH iz kalkwasera u kombinaciji sa visokom koncetracijom minerala (kalcijuma,karbonata..) iz kalcijum reaktora stvara naslage na pomičnim dijelovima pumpi u vrlo kratkom roku ( 7-14 dana ) .
Ako je moguće kupite uređaj koji mijeri potrošnju wati električnih uređaja, čim primijetite porast upotrebe wati veće od dopuštenog/označenog znači da vam se unutar pumpi/električnih uređaja talože mineralne naslage i vrijeme je za čišćenje.
Taloženje mineralnih naslaga, prljavštine, bakterijskog filma na dijelovima pumpi i ostalih el. uređaja (pogotovo na elisama, osovinama,rotoru,statoru, zračnim cijevima/vodenim cijevima spojenim na pumpe/filtere) uzrokuju otežan rad i propadanje uređaja.

Upotreba refugiuma/piješčanih  i sličnih filtera u neposrednoj blizini ostalih akvarijskih uređaja sa pumpama mogu izazvati velika oštećenja na pomičnim dijelovima pumpi te kvar i izgaranje uređaja zbog taloženja otpada, zrnca pijeska, komada algi, puževa te ostalih organskih i anorganskih komadića koje završe u pumpama, zračnim i vodenim cijevima spojenim na akvarijske uređaje. Refugiumi/pješčani filteri/karantenski akvariji u sklopu sumpa ili neposrednoj blizini akvarijskih pumpi i ostalih akvarijskih uređaja, trebaju redovito čišćenje, rezanje i održavanje algi,pijeska i ostalog što se nalazi u njima, pri svakom takvom postupku se podižu zrnca pijeska, komadi alga, detritusa... i sveg ostalog što se nalazi u njima te zbog blizine pumpa bivaju automatski usisani u električne uređaje unutar sumpa te samog akvarija, uzrokujući manja i veća mehanička oštećenja elisa,osovina, rotora,magneta i ostalih dijelova uređaja sa kojima stupe u kontakt te mogu izazvati začepljenja i blokiranje pomičnih dijelova el. uređaja ili njihovih zračnih/vodenih cijevi, samim time mogu izazvati oštećenja te prestanak rada i izgaranje uređaja.
Sve akvarijske pumpe (potopne,protočne,cirkulacijske,filterske... ) se hlade sa vodom, pravilno hlađenje uređaja je vrlo bitno za njegov optimalan rad. Svi gore navedeni potencijalni problemi uzrokuju između ostalog i probleme sa hlađenjem uređaja što dovodi do kvarova i prestanka rada samog uređaja.

Naša preporuka je da refugiume, piješčane filtere,karantenske akvarije te ostale slične filterske/akvarijske dodatke postavite odvojeno od sumpa/filtera i u odvojenim posudama koje se u slučaju rada sa njima mogu kompletno iskopčati od glavnog akvarijskog/filtracijskog sustava te spriječiti odlazak otpada iz njih u akvarijsku opremu, također je naša preporuka da nakon rada sa njima dozvolite sat dva da se slegnu sve čestice koje su se podigle unutar njih i tek tada upalite pumpe i ponovno ih spojite na glavni filter/akvarij.
Također izlaze i ulaze u te sustave napravite kompletno zaštičene da bi ste spriječili puževe  i ostale sitne organizme da izađu iz tih sustava i oštete pumpe, začepe cijevi ili uzrokuju bilo kakve druge probleme koje mogu izazvati a koji se mogu negativno odraziti na pravilan rad akvarijskih uređaja i samog akvarija.

Naša preporuka je da u slučajevima upotrebe veće količine mineralnih dodataka, visokog pH te upotrebe tvrde vode u morskim i slatkovodnim akvarijima pumpe temeljito čistite jednom mijesečno, u slučajevima kada zbog nedostatka prostora koristite Kalkwaser reaktor i Kalcijum reaktor u neposrednoj blizini, ili vrlo velike količine mineralnih dodataka (zbog potražnje morskih organizama u tim akvarijima ) preporučamo čišćenje opreme i redovitu inspekciju rada svih uređaja dva puta mijesečno.
Obavezno očistite osovine, rotore ,stator/magnet, venturi, ventile,spojeve zračnih i vodenih cijevi od naslaga karbonata,bakterija, organskog i anorganskog otpada.